GDPR СТАНДАРТИ, ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА СИГУРНОСТ

GDPR СТАНДАРТИ, ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА СИГУРНОСТ

Стандарти, политики и процедури за сигурност са подходящо решение за Вас

Чрез прилагането на стандарти и процедури организацията може да намали рисковете и да осигури конфиденциалността, интегритета и достъпността на своите критични данни, приложения и системи.

Защо да изберете  стандарти, политики и процедури за сигурност? 

GDPR

Стандартът GDPR определя изискванията към Системите за управление на информационната сигурност и е приложим за всички организации, независимо от големината, предмета на дейност и процесите. Внедряването на GDPR в организацията е стратегическо решение и има за цел да постигне определено ниво на защита на информацията, осигурявайки нейната поверителност, цялостност и наличност. Нивото на защита на GDPR не обхваща само рисковете, свързани с IT инфраструктурата, а обхваща и физическата сигурност, човешките ресурси, правната защита, съответствието със законовите и нормативни изисквания.

Защо е необходимо да се имплементира GDPR?

Внедрявайки GDPR Вие ще:

  • Затвърдите доверието на Вашите клиенти, партньори, доставчици и инвеститори
  • Повишите Вашата конкурентоспособност
  • Осигурите непрекъсваемост на бизнес процесите
  • Осигурите защита на информационните активи
  • Разработите ефективни правила и процедури за достъпване, разпространение, работа, съхранение и унищожаване на информация и ИТ активи
  • Управлявате и оценявате риска за сигурността на информацията
  • Можете да откривате и управлявате своевременно възможните пробиви в сигурността; загуба или изтичане на критична информация
  • Намалите на разходите за ИТ и много други

Защо да изберете партньорството с нас?

Консултантският ни  екип оказва помощ на организациите при прилагане на международни стандарти за GDPR, създаване и прилагане на корпоративни политики и процедури за сигурност.