ОДИТ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА GDPR

ОДИТ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА GDPR

Одитът на съответсвие на GDPR е подходящо решение за Вас

Одитът е част от процеса по управление на личните данни, което е тясно свързано с оценката на състоянието на информационните системи, оценка на риска и стратегическото прилагане на целите на организацията за управление на личните данни в пълно съотверствие с GDPR.

Защо да изберете одит на съответствие на GDPR? 

Като резултат от проведения одит, Вие ще разполагате с детайлен доклад, представящ:

 • оценка на ефикасността на процесите, които се извършват в организацията;
 • идентифицирани рискови фактори;
 • предложения за коригиращи и превантивни действия по осигуряване на ефективно и сигурно функциониране на приложенията и системите във Вашата организация.

Резултатите от проведените одити биха помогнали на всяка една организация да идентифицира слабите места в управлението и защитата на своите информационни системи и данни и да набележи краткосрочни и дългосрочни цели за подобряване на своите  процеси и инфраструктура с цел ефективно и ефикасно постигане на своите бизнес цели.

Основните цели одита са свързани с оценка на ефективността на внедрените от организацията процеси, механизми и контроли за защита на информационните активи, както и с оценка на способностите на информационните системи да изпълняват ефективно и ефикасно определените им задачи, с което да отговорят на изискванията и бизнес целите на организацията.

Защо да изберете партньорството с нас?

В обхвата на провежданите одити на информационни системи могат да бъдат включени елементи като:

 • сървърна инфраструктура
 • виртуална инфраструктура
 • мрежова инфраструктура
 • операционни системи и приложения
 • бази данни
 • персонал и информация
 • сигурност на ИТ системи и данни (IT Security)
 • процеси за управление на ИТ (ITSM)
 • Business Continuity и Disaster Recovery процеси
 • управление на риска (Risk Management)
 • други

Като разновидност на одитите, компанията изпълнява и GAP анализи, които целят чрез изпълнение на проверки, наблюдения и одити, организацията да установи на какво ниво са техните системи, процеси, процедури и др., по отношение на съответствието им с определени изисквания, продиктувани от стандарти, регламенти и регулации в това число ISO 27001, ISO 20000, ISO 9001, PCI-DSS, GDPR и др.

Обикновено GAP анализите се изпълняват като първоначална фаза в изпълнението на проекти по изграждане и внедряване на системи от различен тип, което дава представа на организациите къде се намират и какви мерки е необходимо да предприемат, за да покрият необходимите изисквания.